Lukavci (dvor)
Lukaufzen

18.stoletje

Kraj se omenja kot Villa Lukauz v Otokarjevem deželnoknežjem urbarju iz let 1265 - 1267. Tedaj je bil tu strelski dvorec, okoli leta 1290 pa sta bila tu že dva strelska zajma. Od tod izvira rod lukavških vitezov: leta 1290 se omenja Herrand Payer, leta 1319 Henrik Payer zu Locauz. Leta 1422 je bil lastnik dvora Hans von Lokaucz, ljutomerski gradnik. Njegov sin Gašper je dobil v Lukavcih - Locacz kot strelski fevd dvor (gradič) ter 17 in pol kmetij. Leta 1440 in 1443 brata Wolfgang in Ahac (dvor in devet kmetij), 1449 Jörg-Jurij Schweinbeck. Ko so lukavški vitezi izumrli, je cesar Friderik podelil njihov fevd Vitalu Dornerju in leta 1492 Jörgu z Vivšnika; njegovi dediči so ga posedovali še leta 1568. Ali je ta fevd obsegal tudi dvor, ni jasno, saj je bil večji del Lukavcev leta 1542 v posesti Schweinbeckovih dedičev. Njihov naslednik Gašper grof Draškovič je leta 1648 odprodal baronici Siguni Khevenhüller šest in pol kmetij s pomirjem in pravico do desetine, vendar pa je bil lukavški dvor leta 1632 v rokah Jurija Stübicha iz Špilj (Spielfelda).

Dvorec je, preden so ga v 19. stoletju prezidali, kazal slogovne značilnosti 18. stoletja, torej so ga nemara pozidali Kacijanarji na mestu nekdanjega dvora. Njegovi poznejši lastniki so bili baron Fleury, Kührer pl. Reichsheim, do leta 1806 rodovina Csemösz, nazadnje gospa Jožefa pl. Petkovič, roj. Csemösz. Od nje ga je kupil major Franc Ks. Schenkel, ki ga je leta 1838 zapustil svojemu mladostnemu sinu Avgustu; njegovi dediči so ga posedovali do zadnje vojne, zdaj pa je v njem Dom oskrbovancev. V času nemirov leta 1848 so dvorec napadli okoliški kmetje, ki jih je pregnalo šele vojaštvo. V njem je bil tudi sedež okrožne gosposke za pestnajst občin. Lokavški grb ima srebrno čapljo na modrem polju z zlato kačo v kljunu, okrog čaplje pa rase trsje.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 32.5568' E 16° 9.0313'

nazaj

Na začelju stavbe je novejši prizidek
Okenske odprtine na fasadah so predelane
Na prednji strani se k zasnovi prislanja za nadstropje višji vhodni stolpič, kjer je bila prej v nadstropju kapela


nazaj