Laško (grad Tabor)
Tüffer

12. stoletje

Prvi znani lastnik gospoščine je bil Spanheimovec grof Bernard Mariborski. Posest se prvič omenja leta 1147 kot "Tyver". Morda je s tem že mišljen grad, ki se 1265 omenja kot "castrum Tyver". Laško je bilo v lasti dvorne komore štajerskega deželnega kneza. Do leta 1192 so ga posedovali deželni knezi iz hiše Traungau, nato pa do smrti Friderika Prepirljivca leta 1246 Babenberžani. Leta 1262 je dobil vojvodino Štajersko v fevd česki kralj Otokar II. Přemysl in z njo tudi laško gospoščino.
Leta 1265 dobi od štajerskega deželnega glavarja grad v najem olomuški škof Bruno. Dohodke gospoščine je kralj Otokar podelil v zakup vovberškemu grofu Ulriku, vendar je gospoščino Albreht že leta 1287 izplačal in dobil dohodke nazaj. Leta 1336 dobi gospoščino Friderik svobodni Žovneški, v rokah katerega rodu ostane kot deželoknežji zakup vse do leta 1456.
Leta 1336 se grad imenuje utrdba vest Tyuer, že leta 1328 naletimo na oznako neue. newe vest Tyuer - nova utrdba Laško. Omemba se najverjetneje nanaša na novo graščino, ki so jo pozidali ob robu takratne naseldbine. Po 1456 je grad spet v rokah deželnega kneza, ki ga je oddajal v najem in zakup raznim oskrbnikom.
Ob času velikega turškega vpada v Avstrijo in posebej na Štajersko leta 1532 so pričeli grad obnavljati in utrjevati. Takrat so pozidali okrogli stolpič.
Lastniki gospoščine do leta 1554 so bili Turjaški, do leta 1581 Johan Valvasor, leta 1620 je cesar Ferdinand II. gospoščino prodal baronoma Juriju Karlu in Vidu Mosconu, leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Vetter, ki je pozidal v trgu novo gospoščino.
V urbarju iz leta 1621 lahko preberemo: "Laški tržani imajo nad trgoom Laško zidan Tabor, kamor se lahko ob času sovražnih napadov ali premikov zatečejo". Ko je turška nevarnost minila, so utrdbo opustili, v začetku 19. stoletja pa je bila že razvaljena.

Leta 1880 so iz utrdbe odstranili nasutine in popravili poškodovano zidovje. Odkrili so povsem zasut vodnjak, v njemu pa poškodovano čelado in tri glinaste vrče. V nasutinah so našli tudi bodalo s srebrnim ročajem in razne železne predmete, v bližnjem vinogradu pa srebrn krucifiks z relikvijami.
Leta 1945 postane razvalina last splošnega ljudskega premoženja. Leta 1952 jo je domače turistično društvo delno restavriralo. Leta 1984 so razvaline prezidali v gostišče. Od leta 1986 je lastnik posesti Pivovarna Laško, trenutni podnajemnik pa je gostinsko podjetje Štorman.

Grad Laško sestavljajo stanovanjski romanski stolp, ki obsega 2 nadstropja, obzidano dvorišče z vodnjakom in popolnoma na novo pozidan renesančni stolpič. Medzidje, ki je varovalo dostop na grajsko dvorišče je uničeno.

Do gradu vodi več poti, od tega tudi nekaj pešpoti s priležnega hriba Hum in pa cesta. V času mojega obiska je bilo gostišče zaprto, torej grajsko dvorišče ni bilo dostopno. Ob naslednji priložnosti bom priložil še ostale manjkajoče slike. V dvorišču se nahaja gostinjski vrt (v letnem času) in vodnjak.

Pred vhodom v dvorišče opazimo tablo z napisom gostišča Štorman. Mogoče boste ponekod naleteli na podatek, da se na gradu Tabor nahaja gostinstvo Laznik. V tem primeru gre za zastarele podatke.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na slovenskem štajerskem", Slovenska matica Ljubljana, 1977
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Stopar, Ivan, Dr.: "Varstvo spomenikov - Obnova gradu Laško", 1991
Kontaktni podatki:
Občina Laško,
Mestna ulica 2,
3270 Laško - SI;
t: +386-3-733-8700, f:+386-3-733-8740
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Restavracija Štorman »Grad Tabor Laško«
Cesta na Svetino 23
3270 Laško
Telefon: 03/ 734 50 40
Elektronska pošta: gos.storman@siol.net
Spletna stran: http://www.storman.si
Spletne povezave:
Grad Tabor nad Laškim
Laško
Prireditve:
Vse kar vam lahko omogoči Štorman pri svoji ponudbi, razna praznovanja, poroke, grajske poletne prireditve komorne glasbe z vrhunskimi svetovno znanimi solisti.
GPS koordinate:
N 46° 9.428' E 15° 14.242'

nazaj

Kraj Laško pod gradom
Stolp na severo-zahodnem robu obzidja
Stanovanjski stolp na južnem delu posesti
Portal na dvorišče, ob njem pa napis grad TABOR Laško
Vzhodno obzidje z dovozom do portala
Pogled na grad iz parkirišča
Pogled iz vzhodne poti na grad
Romanski stanovanjski stolp, obnovljen po načrtih ing. arh. Kemra
Divjad v priležnem gojišču
Grad Laško pred obnovo okoli leta 1970; avtor posnetka I. Stopar
Renesančni stolpič na gradu pred rekonstrukcijo leta 1970
Laško z dvorcem in grajsko razvalino v ozadju; neznani avtor; okoli leta 1800


nazaj