Laško (dvorec)
Tüffer

17. stoletje

Gospoščino Laško je leta 1665 kupil od baronov Mosconov cesarski tajni svetnik Janez Vajkard Vetter grof pl. Lilie, ki je deset let pozneje pozidal graščino.
Grof Vetter je 26. maja leta 1673 sklenil z laškim magistratom pogodbo, po kateri je od tržanov Jurija Adama Trefalta, Jurija Leithinada, Tomaža Jakoliča in Janeza Jakoba Mileka odkupil njihove štiri hiše z vrtovi ob Savinji, tako, da jih smejo on ali njegovi dediči in nasledniki popraviti, podreti ali pa na njihovem mestu postaviti graščino. Razen 45 fl. nemške veljave letnega plačila magistratu so odvezani vseh meščanskih dolžnosti, le če bi se zgodil kakšen "cassus" in bi se v graščino "retiriral" kakšen hudodelec, ga morajo brez obotavljanja izročiti. Graščina naj bo po stavbenikovih načrtih postavljena tako, da bo ulica tako kot doslej ostala osem čevljev široka.
Leta 1695 je umrl Mihael grof Lilijski, njegova vdova in dedinja Marija Kristina, roj. baronica Zollner je poročila Johana J. grofa Wildensteina in v rokah te rodovine je ostal laški dvorec do leta 1828, ko so Wildensteini izmurli, nakar so ga spet dobili grofje Lilijski. Ti so ga pogosto oddajali v najem.
V stavbi so bili uradi laške gospoščine, po letu 1848 sodišče z zemljiško knjigo in notar, od leta 1924 dalje pa tudi srezko načelstvo. Dvorec je bil fidejkomisna last grofov Vetter Lilijskih do leta 1945. Zdaj so v njem prostori občine in muzeja.

Dvorec se je v dveh stoletjih svojega obstoja le malo spremenil. Ob velikem požaru 28. 4. 1840 ga je rešil pred uničenjem učitelj Anton Flis. Leta 1845 so posloplje na novo prekrili, obenem pa na zahodnem traktu odstranili vogalna pristrešna stolpiča, ki sta na starih upodobivah razločno vidna. Takrat so odstranili tudi baročno kapo na dvoriščnem stolpiču pomožnega vzhodnega trakta in jo zamenjali z nizko piramidasto kapo. Poleg stolpa je bila nekdaj graščinska kapela, ki je bila že davno pred letom 1881 opuščena. Ob medvojnem bombardiranju so bili uničeni stari sodni zapori vzhodno od tega trakta, ki so nekdaj sodili k dvorcu.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
OBČINA LAŠKO
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO
TELEFON: (03) 7338800
TELEFON: (041) 704118
TELEFON: (041) 736450
Prireditve:
Razne prireditve, koncerti...
GPS koordinate:
N 46° 09.226' E 15° 14.124'

nazaj

Nad portalom je vzidana reliefna heraldična plošča grofov von der Lilie z letnico 1676
Vodnjak, ki se na haja sredi velikega dvorišča
Veliki portal drži skozi obokano vežo na dvorišče, kjer se na koncu veže v poenostavljeni obliki motiv portala ponovi
Zahodni trakt je na dvoriščni strani opremljen z arkadami, ki slonijo v pritličju na pravokotnih kamnitnih stebrih s kapiteli, v nadstropju pa na okroglih stebričih
Arkadna hodnika in stopnišče, ki ju povezuje, imajo križne grebenaste oboke
Pomožni vzhodni trakt je enonadstropen
Pred njim je pozidan stolpič z dvoramnim stopniščem na straneh, ki je pokrito z na stebrih slonečo streho
Južni trakt, ki je z vzhodnim povezan, je rabil za gospodarske namene in ima tako kot drugi deli graščinske zasnove še ohranjene prvotne arhitekturne člene (portali, okna itn.)
Laško z dvorcem in grajsko razvalino v ozadju; neznani avtor; okoli leta 1800


nazaj