Črnomelj (Stoničev grad)
Tschernembl - Stonitschhof

17. stoletje

Črnomelj je v listini iz leta 1407 skupaj z Metliko prvič izpričan kot mesto, vendar pa se v vseh drugih listinah 15. stoletja še omenja kot trg. Tega leta je nadvojvoda Albreht, ki je listino izstavil, v njem nastanil vojake in viteze ter hkrati zapovedal, naj ga obdajo z močnim obzidjem. To se je Črnomlju kmalu obrestovalo. Že oktobra naslednje leto so njegovi branilci uspešno odbili Turke, ki so takrat prvič pridrli pred mesto, pa tudi v naslednjih dveh stoletjih so spodleteli vsi turški napadi. Polmesec nad Črnomljem ni nikoli slavil zmage.

Črnomaljsko mesto obzidje je bilo na več mestih utrjeno s stolpi, eden izmed njih pa se skriva tudi v današnjem Stoničevem gradu. To je skupek treh nekdaj samostojnih stavb ob izteku ulice Na utrdbah, ki vključuje tudi obokan prehod proti gradu. Gre za pritlično stavbo ob Glavni ulici, enonadstropno stavbo ob današnji ulici Na utrdbah in nekdanji obzidni obrambni stolp nad reko Dobličico. Jugozahodni mestni obrambni stolp, ki je bil slednjemu podoben, je bilo mogoče še na začetku 20. stoletja prepoznati v nekdanjem gospodarskem poslopju, slutimo pa ga tako na Clobucciarichevi skici Črnomlja kot tudi na ustreznem Valvasorjevem bakrorezu.
Omenjene tri stavbe so postopno združili v enoten organizem. Vse kaže, da se je to dokončno zgodilo leta 1768. To nakazuje vklesana letnica v temenskem sklepniku baročnega vhodnega portala, ki znotraj obokanega prehoda drži v današnji Stoničev grad. Šele takrat so, kot so pokazale raziskave, nekdaj ravno stropana pritličja zamenjali oboki, nekateri prostori v nadstropju pa so dobili preprost štukaturni okras.
O nekdanjih lastnikih stavbe ne vemo kaj dosti. Njen prvi znani lastnik je bil Bartolomeus Skodler, ki ga omenja protokol gradbenih parcel franciscejskega katastra, leta 1860 pa jo je kupil Mathias Stonitsc - Stonič iz Črnomlja, po katerem je dobila svoje še danes veljavno ime. V lasti družine je ostala vse do leta 1968, ko so jo prodali.
Gradbeni posegi, ki jih je stavba doživela v 19. in 20. stoletju, so se večidel omejevali na prilagajanje arhitekturnih členov novim funkcionalnim potrebam. Njenega značaja niso bistveno spremenili, estetsko pa so jo precej degradirali.
Stoničev grad, v katerem je dvoje stanovanj, načeloma ne sodi v sklop grajske arhitekture, saj nikoli ni imel značaja fevdalne postojanke. Leta 2003 je bil Stoničev grad razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
(citirano)

* Stoničev grad zasledimo v pisanih virih v začetku 17. stoletja, čeprav bomo našli na spletni strani www.kolpas.si podatek, da je na mestu sedanje Stoničeve hiše že prej stal grad nemškega viteškega rodu, poimenovan Črnomelj. Sezidan naj bi bil leta 1165. Menim, da gre v tem primeru za napačno oznako in je mišljen pravzaprav Črnomeljski grad, ki stoji nasproti Stoničevega gradu.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - V. Dolenjska (Bela Krajina), Viharnik, Ljubljana, 2007 (ponatis), ISBN 978-961-6057-40-0
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
Stoničev grad (crnomelj.si)
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 45° 34.244' E 15° 11.546'

nazaj

Pogled iz druge smeri
Velb
Portal v Bife pod Velbom z vklesano letnico 1768
Približana struktura zidave


nazaj