Cerknica (stolpa, tabor)
Zirknitz

15.stoletje

V neposredni bližini pražupnijske cerkve Marijinega rojstva v Cerknici so v tretji četrtini 15. stoletja zgradili trški stolp in ga kasneje vključili v obsežen kompleks protiturškega tabora (še z ostalimi, kasneje postavljenimi stolpi). Vzhodni stolp so poimenovali po zadnjem lastniku Jurčkov tabor. Tovrsten značilen trški stolp najdemo na Slovenskem ohranjen še v Slovenski Bistrici in Mokronogu. Stolp je služil za prebivališče najnižjim vrstam plemstva in je bil po statusu enakovreden neutrjenim dvorom. Doslej je veljajo, da so oba ohranjena stolpa ob župnijski cerkvi v Cerknici zgradili hkrati, iz obrambnih razlogov, kot prvi zametek obsežnega protiturškega tabora. Natančnejša primerjava obeh stolpov kaže, da se med seboj v vseh pogledih precej razlikujeta in nedvomno nista nastala istočasno in iz enakih razlogov. Vzhodni stolp je dejansko nastal kot utrjeno poznosrednjeveško plemiško bivališče, zahodni stolp pa so pozneje med gradnjo tabora zasnovali po vzoru vzhodnega, čeprav je imel drugačno funkcijo.
Po turškem opustošenju Cerknice leta 1472 so začeli graditi novo župnijsko cerkev in jončali do okoli leta 1520. Hkrati so postopoma gradili tudi protiturški tabor okoli cerkve, enega največjih na Slovenskem. Tabor je prilagojen velikosti cerkve, in torej ni nastal pred njo. Po velikosti je bolje kot s preprotimi tabori okoli podružničnih cerkva primerljiv z velikimi grajskimi protiturškimi kompleksi ob Reki in v Beli krajini, npr. s Pobrežjem ob Kolpi. Okoli 9 m visoko obzidje na poligonalnem tlorisu je obkrožilo cerkev in vključilo starejši plemiški stolp. Kot pendant obstoječemu stolpu so zgradili nov zahodni stolp z vhodom v taborni kompleks. Druge dele obzidja so utrdili s tremi manjšimi, na notranji strani obzidja odprtimi šalastimi stolpi, ki so v sicer razvaljenemu stanju označeni na franciscejskem katastru iz leta 1825. Na notranjo stran obzidja se v 16. stoletju zelo verjetno še niso prislanjali višji objekti. Na podoben način kot cerkniški stolp so v protiturško obzidje vključili tudi poznoromanski izpostavljeni stolp na gradu Mirna na Dolenjskem. V drugi polovici 17. stoletja so tabor začeli opuščati, v 18. stoletju pa so večji del obzidja podrli oz. znižali do višine vrtnega zidu. Ohranili so oba velika oglata stolpa in ju predelali v stanovanjska objekta, od drugih delov tabora pa so se ohranili le do 2 m visoki obodni zidovi z ostanki vzhodnega šalastega stolpa.

Leta 2003 je bil stolp na naslovu Tabor 42 razglašen za kulturni spomenik.

Literatura:
Sapač, Igor: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - III. Notranjska (Med Idrijo in Snežnikom), Viharnik, Ljubljana, 2006, ISBN 961-6057-54-5
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
1900 Cerknica – Jurčkov tabor
Utrdba na TABORU v Cerknci
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 45° 47.7523' E 14° 21.7308'

nazaj

Nekoliko manjši vzhodni stolp, t.i. Jurčkov tabor je dvoinpol nadstropna stavba na kvadratnem tlorisu v izmeri 10,5 x 10,5 m z 1,3 do 2 m debelimi zidovi
Najdebelejši zid je obrnjen proti cerkvi na notranjo stran protiturškega tabora
Vogali so sestavljeni iz velikih lepo obdelanih klad
Na južni steni se je v drugem nadstropju ohranilo zazidano prvotno kvadratno okence z robovi, prirezanimi na ajdovo zrno
Na vzhodni steni se je v drugem nadstropju ohranila ključasta strelnica
Na južni strani v pritličju je vzidan velik poznorenesančni rustični portal
V sklepniku nosi portal grb in letnico 1666
Večji zahodni stolp, t.i. Urbanov tabor je trinadstropna stavba na rahlo nepravilni pravokotni tlorisni ploskvi v izmeri okoli 10 x 11 m z 1,4 m debelimi zidovi
Na vzhodni strani je ohranjen zazidan ozek polkrožno sklenjen portal z utorom za dvižni most; portal je sočasen z zidovjem stolpa in je edini avtentični stavbni člen
Na južni steni stolpa so v 18. stoletju predrli dva večja vhoda s poznorenesančnima portaloma
Notranja stran stolpa z dozidavami
Dozidave (na sliki gospodarsko poslopje) so iz 18. stoletja, zahodni stolp pa je sočasen s protiturškim obzidjem
Stopnice ki na severni strani tabora vodijo skozi predrto obzidje na dvorišče
V cerkev vzidana plošča z letnico 1472 (leto turškega opustošenja Cerknice)
Cerknica, Valvasor
Cerknica iz Valvasorjeve skicne knjige
Vzhodni stolp na razglednici iz začetka 20. stoletj, povzeto po knjigi Dežela ob Cerkniškem jezeru


nazaj